उत्पादन प्रक्रिया

१. हाम्रो कारखाना

२. सामग्री क्यूसी

२. सामग्री क्यूसी

Ting. काट्ने

Ting. काट्ने

Ting. काट्ने

First. पहिलो चमकाने

As. सम्मेलनमा

6. गोंद

Q. QC

Ail. नेलिंग

P

१०. क्यूसी

११. ड्राइभ हिन्ज र क्लफ

१२. पटिंग गर्दै

१२. रंग रंग मर्दै

१.. खोदिएको

१.. लेजर नक्काशी

१.. QC

१.. QC

१.. प्याकिंग गर्न तयार

१.. प्याकिंग सामग्री

१.. प्याकिंग

१.. राम्रो छ

१.. कन्टेनर लोड हुँदै

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29